Gillbergs kompani 1840

Soldattorp

Spännande läsning om vad  soldaterna vid Gillbergs kompani var med om.

Läs mer här!Närke-Värmlands regemente delades i två delar år 1812, en för respektive landskap; Värmlands regemente och Närkes regemente.


De nya regementena delade på det geografiska området så att Värmlands regemente kom att räkna in Värmland väster om Klarälven som sitt upptagningsområde, medan Närkes regemente fick området öster därom.


I och med delningen organiserades rotarna om och nya kompanier sattes samman. Ett av de nya kompanierna var Gillbergs, som kom att täcka in socknarna Glava, Stavnäs, Gillberga, Långserud, Svanskog och Kila.


Listan härintill visar hur kompaniet såg ut efter regementets omorganisation 1837, och som kom att gälla till indelningsverkets slut.

 

Vissa knektnamn ändrades emellertid under indelningsverkets återstående tid. Bl.a. byttes Lönnskogs knektnamn till Lund, Södra Eds till Söderman och Blixbols till Blixt.


Rotarnas namn är skrivna efter dagens namn på platsen, medan knektnamnen är så som de antecknades vid generalmönstring-en, med viss normalisering. Ändelsen -fält skrevs t.ex. även som -felt eller -feldt.

Gillbergs kompani


Generalmönstring den 25 juni 1840


- = Roten indragen till avlöning av underofficer eller musikant.

Nummer

Rote

Socken

Knektnamn

1

Brandsbol

Glava

Bran

2

Töresbol

- '' -

Törsfält

3

Högen

- '' -

Högström

4

Hult

- '' -

Hult

5

Spesserud

- '' -

Spess

6

Sebbnebyn

- '' -

Sebbman

7

Fjäll

- '' -

-

8

Övre Rud

- '' -

-

9

Svenserud

- '' -

Svensberg

10

Lenungen

- '' -

Len

11

Västra Knoll

- '' -

Knoll

12

Lövås

- '' -

Löf

13

Vännacka

- '' -

Nack

14

Yttre Rud

- '' -

Ytfält

15

Bråne

- '' -

Brå

16

Byn

- '' -

-

17

Stommen

- '' -

-

18

Fors

- '' -

Forss

19

Yttre Rud

- '' -

Ytter

20

Söttersbol

Stavnäs

Sötterman

21

Ållevik

- '' -

Ållevik

22

Torn

- '' -

-

23

Söpple

- '' -

Söppel

24

Tångeberg

- '' -

Tångberg

25

Västra Stömne

- '' -

Stömfält

26

Östra Stömne

- " -

Stömberg

27

Magnebyn

Gillberga

Magnefält

28

Älvvik

- '' -

Elf

29

Norra Högsäter

- '' -

Högman

30

Fyxnäs

- " -

Fyx

31

Häljebol

- " -

Hälg

32

Backetorp

- '' -

Back

33

Södra Högsäter

- '' -

Högberg

34

Norra Aspsäter

- '' -

-

35

Södra Aspsäter

- '' -

-

36

Ragnebol

- '' -

Rang

37

Speked

- '' -

Ås

38

Rotvik

- '' -

Roth

39

Stenarsbol

- '' -

Stenman

40

Blixbol

- '' -

Blixfält

41

Väsby

- '' -

-

42

Skog

- '' -

Skog

43

Esketan

- '' -

Eskman

44

Hösås

- '' -

Hösman

45

Torp

- '' -

Torp

46

Nysäter

- '' -

Nyström

47

Galtebol

- '' -

Glad

48

Östra Byn

- '' -

Byberg

49

Skiverud

- '' -

Skifman

50

Granbäck

- '' -

Gran

51

Ökne

- '' -

Öcken

52

Söpple

- '' -

Nord

53

Källåstorp

- '' -

Stridsberg

54

Källås

- '' -

Kjellberg

55

Ekeberg

- '' -

Ekeberg

56

Skumperud

- '' -

Skompfält

57

Västra Smedbyn

Kila

Smed

58

Byn

Långserud

By

59

Backa

- '' -

Backman

60

Kålsäter

- '' -

-

61

Björsebyn

- '' -

Björsfält

62

Elovsbyn

- '' -

Egel

63

Stenbyn

- '' -

Sten

64

Lönnskog

- '' -

Lönn

65

Fjäll

- '' -

Fjell

66

Esbjörbyn

- '' -

Ess

67

Ed

- '' -

Ed

68

Norra Björktjärn

- '' -

Björk

69

Högen

- '' -

Högberg

70

Rudsbyn

- '' -

Ryss

71

Sillingebyn

- '' -

Silling

72

Gislebyn

- '' -

Gisselman

73

Eldansnäs

- '' -

Eldman

74

Grinsbyn

- '' -

Grinsfält

75

Koppungen

Svanskog

Koppfält

76

Björbyn

- '' -

Björfält

77

Skäggebyn

- '' -

Skjägg

78

Högen

- '' -

Högfält

79

Norra Skarbol

- '' -

Skar

80

Näs

- '' -

Näsman

81

Hallanda

- '' -

Hahl

82

Krubbenäs

- '' -

Krubb

83

Södra Skarbol

- '' -

-

84

Grönsjön

- '' -

Grön

85

Kåled

- '' -

Kålberg

86

Tängelsbyn

- '' -

Tängman

87

Sund

- '' -

Sundfält

88

Källbyn

- '' -

Kjellman

89

Stommen

- '' -

Stomm

90

Fjäll

Kila

Fjellman

91

Flatebyn

- '' -

Moss

92

Rangebyn

- '' -

Rangman

93

Sandbol

- '' -

Sand

94

Södra Rud

- '' -

Rud

95

Ingerbyn

- '' -

Ingerberg

96

Vivas

- '' -

Vivat

97

Skruvserud

- '' -

Skruf

98

Sätterskog

- '' -

Sätterman

99

Gambo

- '' -

Gamb

100

Södra Ed

- '' -

Edfält

101

Kollerud

- '' -

Kollberg

102

Norra Ed

- '' -

Edman

103

Västra Takene

- '' -

Takman

104

Torstensbyn

- '' -

Torst

105

Bolet

- '' -

Myrman

106

Lillerud

- '' -

Lillberg

107

Yxnevål

- '' -

Yx

108

Södra Höke

- '' -

Hök

109

Norra Höke

- '' -

Hökberg

110

Kilerud

- " -

Kihl

111

Ström

- '' -

Ström

112

Knöstad

- '' -

Knös

113

Djupviken

- '' -

Djupman

114

Bunäs

- '' -

Bufeldt

115

Östensbyn

- '' -

Öster

116

Kjerholmen

- '' -

Kjerholm

117

Östra Takene

- " -

Takfält